×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

لیست اخبار صفحه :1
برگزاری نشست های علمی کرامت انسانی با مجوریت اخلاق زیستی
روابط عمومی

برگزاری نشست های علمی کرامت انسانی با مجوریت اخلاق زیستی

سلسله نشست های علمی کرامت انسانی با مجوریت اخلاق زیستی با موضوع کاربست اخلاق حرفه ای در نظام سلامت با سخنرانی آقای دکتر سعید بیرودیان در تاریخ 15 بهمن ماه در مجمع فلاسفه ایران از ساعت 15:30 الی 17:00برگزار می گردد.

تنظیمات قالب