×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

اعضای شورای پژوهشی مرکز:

1- دکتر محمود عباسی- رییس مرکز و رییس شورای پژوهشی

نشانی: تهران، خیابان ولیعصر، نرسیده به توانیر، روبروی بیمارستان دی، کوچه شمس، پلاک 8، طبقه اول، مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی

 dr.abbasi@sbmu.ac.ir : E-mail

تلفن: 88781036

لینک علم سنجی

دریافت رزومه

2- دکتر فریبا برهانی- معاون پژوهشی مرکز

نشانی: تهران، خیابان ولیعصر، نرسیده به توانیر، روبروی بیمارستان دی، کوچه شمس، پلاک 8، طبقه اول، مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی

 faribaborhani@sbmu.ac.ir : E-mail

تلفن: 88781036

لینک علم سنجی

دریافت رزومه

3- دکتر عباس عباس زاده- عضو شورا

نشانی: تهران، شهرک قدس، خیابان سیمای ایران، بین فلامک و زرافشان- ستاد مرکزی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی -طبقه ششم، معاونت پرستاری

 aabaszadeh@sbmu.ac.ir  :E-mail

تلفن: 81454732

لینک علم سنجی

دریافت رزومه

4- دکتر سعید نظری توکلی- عضو شورا

نشانی: تهران، خیابان شهید مفتح، تقاطع خیابان شهید مطهری، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه تهران

 sntavakkoli@ut.ac.ir: E-mail

تلفن: 42762283

لینک علم سنجی

دریافت رزومه

5- دکتر سید طاها مرقاتی- عضو شورا

نشانی :

E-mail:

تلفن: 

لینک علم سنجی

دریافت رزومه

6- دکتر مریم محقق داماد- عضو شورا

نشانی :

 mohaghegh@mohagheghlaw.com :E-mail

تلفن: 

لینک علم سنجی

دریافت رزومه

7- دکتر فرزانه چهل چراغی- عضو شورا

نشانی: تهران، خیابان ولیعصر، نرسیده به توانیر، روبروی بیمارستان دی، کوچه شمس، پلاک 8، طبقه اول، مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی

  :E-mail

تلفن: 02188781036

لینک علم سنجی

دریافت رزومه

8- دکتر مرضیه لطیفی- عضو شورا

نشانی : تهران، خیابان ولیعصر، نرسیده به توانیر، روبروی بیمارستان دی، کوچه شمس، پلاک 8، طبقه اول، مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی

  :E-mail

تلفن: 02188781036

دریافت رزومه

9- حجه الاسلام و المسلمین ناصر نقویان - عضو شورا

نشانی: تهران،خیابان ولیعصر، نرسیده به توانیر، روبروی بیمارستان دی، کوچه شمس، پلاک 8، طبقه اول، مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی

  : E-mail      

تلفن : 02188781036

دریافت رزومه

10- مرجان آقانوه سی- راهبر پژوهان مرکز و دبیر شورا

نشانی: تهران، خیابان ولیعصر، نرسیده به توانیر، روبروی بیمارستان دی، کوچه شمس، پلاک 8، طبقه اول، مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی

 mrs.Aghasi@sbmu.ac.ir :E-mail

تلفن: 88781036

دریافت رزومه

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
تنظیمات قالب