×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

دانش آموختگان مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دانش پژوهان پسا دکترا

1- دکتر شیما طباطبایی -  اخلاق در پژوهش

2- دکتر هادی شیرزاد - حقوق ژنتیک

3- دکتر فروزان اکرمی - اخلاق در سلامت

دانش پژوهان دکترا

1-دکتر فروزان اکرمی - دکترای پژوهش محور اخلاق زیستی

2-دکتر مجید طاهری- دکترای پژوهش محور جامعه شناسی پزشکی

3-دکتر بهاره صالحی - دکترای پژوهش محور اخلاق زیستی

دانش پژوهان مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دانش پژوهان پسا دکترا

1- دکتر هادی شیرزاد - حقوق ژنتیک

2- دکتر فروزان اکرمی - اخلاق در سلامت

3- دکتر شیما طباطبایی -  اخلاق و آموزش پزشکی

دانش پژوهان دکترا

1-دکتر فروزان اکرمی - دکترای پژوهش محور اخلاق زیستی

2-دکتر مجید طاهری - دکترای پژوهش محور جامعه شناسی پزشکی

3-دکتر بهاره صالحی - دکترای پژوهش محور اخلاق زیستی

دانش آموخنگان مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

1-دکتر شیما طباطبایی - دانش آموخته پسا دکترای اخلاق و آموزش پزشکی

2- دکتر آرین پتفت - دانش آموخته پسادکترا حقوق عصب شناختی

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
تنظیمات قالب