×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

اولویت ها و حیطه های پژوهشی مهم مرکز با توجه به شاخصهای منتخب سال 1402

ردیف

حیطه های پژوهشی

شاخص های پیش فرض

 

ضرورت 1-3

مناسبت و اهمیت 1-3

موفقیت در اجرا

1-3

پیامد و تاثیر

1-3

امتیاز

4 تا 12

1

حقوق و اخلاق در علوم پزشکی
( پزشکی،دندانپزشکی، داروسازی، پرستاری، مامایی و ...)

 

3

3

3

3

12

2

موضوعات اخلاقی،حقوقی و فقهی حمایت از خانواده، فرزندآوری، جوانی جمعیت و سلامت اجتماعی

3

3

2

3

12

3

حقوق سلامت

3

3

3

3

12

4

حقوق و اخلاق در تحقیقات و مدیریت نظام سلامت

3

3

2

3

11

5

اخلاق زیست پزشکی

3

3

1

3

10

6

حقوق و اخلاق در فناوری های نوین و تجهیزات پزشکی

3

2

2

3

10

7

حقوق سلامت کودک

3

2

2

3

10

8

حقوق و اخلاق در توسعه دارو و بیوتکنولوژی

2

2

3

3

10

9

حقوق و اخلاق در سلامت روان و مولفه های اجتماعی موثر بر سلامت

3

3

2

2

10

10

حقوق و اخلاق در سلامت غذا

3

2

2

2

9

11

جامعه شناسی پزشکی

3

2

 2

 2

9

 12

فقه پزشکی

3

 2

 2

 2

9

 13

تاریخ پزشکی

2

2

2

2

8

 14

حقوق عصب شناختی

2

 2

 2

 2

8

 15

حقوق ژنتیک

 2

2

2

1

 7

 16

حقوق و اخلاق در بیماری های بازپدید و نو پدید

2

2

1

1

6

 

 

 

 

 

 

 

 

شاخص های انتخابی مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی

ردیف

شاخص های انتخابی

امتیاز (1-10)

1

اخلاقی بودن

10

2

پاسخگویی نظام سلامت

10

3

نیازها و دغدغه های جامعه

8

4

تاکید و تمرکز بر برابری وعدالت در سلامت

8

5

همگرایی با اهداف ملی توسعه

9

 

جدول نهایی تعیین عنوان های پیشنهادی برای هر  حیطه انتخابی

ردیف

 

حیطه های پژوهشی شماره یک :

عنوان پژوهشی: چالش های اخلاقی در پزشکی

 

شاخص های پیش فرض

 

ضرورت 1-3

مناسبت و اهمیت 1-3

موفقیت در اجرا

1-3

پیامد و تاثیر

1-3

امتیاز

4 تا 12

1.     

موضوعات اخلاقی شروع زندگی (سقط جنین، رحم جایگزین، اهدای گامت و ...)

3

3

3

3

12

2.     

موضوعات اخلاقی پایان حیات (اتانازی، عدم احیا، مرگ مغزی و ...)

3

3

2

2

10

3.     

موضوعات اخلاقی پیوند اعضا (دهنده زنده-جسد)

3

3

2

2

10

4.     

آموزش اخلاق پزشکی

3

3

3

2

11

5.     

اخلاق پزشکی در عمل (کمیته های اخلاق بیمارستانی. کمیته اخلاق پژوهش)

3

3

2

2

10

 

سایر حیطه های پژوهش در مرکز 

1- جامعه شناسی

2- سلامت معنوی

3-حقوق و اخلاق داروسازی

4-حقوق و اخلاق دندانپزشکی

5- حقوق و اخلاق پیراپزشکی

6- حقوق و اخلاق پرستاری 

7- حقوق و اخلاق مامایی

8- حقوق کودک 

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
تنظیمات قالب