×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

اهداف راهبردی

1-   افزایش تولید، انتشار و کاربست دانش در زمینه های اخلاق زیستی، اخلاق پزشکی، اخلاق پرستاری، تاریخ پزشکی، حقوق پزشکی، فقه پزشکی،جامعه شناسی پزشکی،سلامت معنوی و دیگر زمینه های مرتبط

2-    ایجاد زمینه همکاری علمی آموزشی –پژوهشی در حوزه های  اخلاق زیستی، اخلاق پزشکی، اخلاق پرستاری، اخلاق در مامایی و سلامت باروری، اخلاق در سیاستگذاری سلامت و سلامت عمومی، تاریخ پزشکی، حقوق پزشکی، فقه پزشکی،جامعه شناسی پزشکی، پزشکی قانونی و سلامت معنوی  با سایر مراکز داخلی و خارجی

3-     افزایش آگاهی و تغییر نگرش کارکنان نظام سلامت و جامعه در زمینه اخلاق و حقوق سلامت

4-     ارتقای جایگاه اخلاق و حقوق در نظام سلامت و نهادینه کردن آن

5-     حمایت و پشتیبانی از تحقیقات به ویژه تحقیقات دانشجویی در زمینه های مورد مطالعه و ایجاد زمینه تحول در حوزه تحقیقات بنیادی.

6-      تربیت نیروی انسانی محقق و متخصص در زمینه موضوعات و اهداف پیش بینی شده مرکز.

7-   بسط و گسترش اخلاق حرفه‌ای به ویژه در مراکز بالینی و اهتمام در جهت حاکمیت موازین حقوقی در عرصه های مختلف پزشکی و تحول نظام ارائه خدمات بهداشتی، درمانی، توانبخشی، آموزشی و پژوهشی کشور

8-     ارتقای نمایه های علمی مجلات و فصلنامه های مرکز در پایگاه­های اطلاعاتیPubMed&  Scopus

9-     ارائه راهکارهای تقنینی و اجرایی در زمینه موضوعات مورد مطالعه

10- انعقاد تفاهم نامه های همکاری علمی آموزشی –پژوهشی با دانشگاه های علوم پزشکی، مراکز درمانی و سایر دانشگاههای کشور

11-برگزاری و اجرای کارگاههای تخصصی- آموزشی در چارچوب یک مرکزآموزش مداوم پزشکی به صورت مستقل و یا با تشریک مساعی با دانشگاه های علوم پزشکی و سایر مراکز علمی در حیطه علوم پزشکی

12-جذب متخصصان و محققان عرصه اخلاق پزشکی، اخلاق زیستی، اخلاق پرستاری، تاریخ پزشکی،حقوق پزشکی، فقه پزشکی، جامعه شناسی پزشکی، پزشکی قانونی و سلامت معنوی و سایر زمینه های مرتبط با انگیزه ی افزایش توان عملکردی علمی گروه های ذکر شده

13- تلاش در جهت عضویت و همکاری با انجمهای علمی معتبر داخلی و خارجی و عقد تفاهم نامه همکاری با آنها

14-بسط و گسترش اخلاق حرفه ای پزشکی بویژه در مراکز بالینی و اهتمام در جهت حاکمیت موازین حقوقی در عرصه های مختلف پزشکی

15-تلاش در جهت ایجاد قطب علمی، آموزشی و پژوهشی اخلاق و حقوق پزشکی در سطح کشور و توسعه آن درمنطقه درقالب دفتر همکاری منطقه ای

16-   توانمند سازی مرکز به منظور ارائه مشاوره به سیاستگذاران و مدیران نظام سلامت و دانشگاه ها

17-ایجاد زمینه جهت ارائه تولید دانش در زمینه های اخلاق پزشکی، اخلاق زیستی، اخلاق پرستاری، تاریخ پزشکی،حقوق پزشکی، فقه پزشکی، جامعه شناسی پزشکی، پزشکی قانونی و سلامت معنوی و سایر زمینه های مرتبط

18-ایجاد زمینه مناسب برای نوآوری و خلاقیت در حوزه های نظری مرتبط با فعالیتهای مرکز

19- انجام پژوهشهای بنیادی- کاربردی در زمینه اخلاق حرفه ای پزشکی در راستای اصلاح نظام ارائه خدمات بهداشتی و درمانی کشور به منظور پاسخگویی به نیازهای جامعه

اهداف آموزشی و ظرفیت سازی

1-     راه اندازی دوره های  Ph.D. by Research،Mph، فلوشیپ و پست داکت و سایر مقاطع در رشته های مرتبط با اهداف و فعالیتهای مرکز.

2-     توجه بیشتر به آموزش عمومی و همکاری با رسانه های دیداری، شنیداری، مکتوب و مجازی در زمینه های مرتبط با اهداف و فعالیتهای مرکز

3-     جذب دانشجویان دوره‌  Ph.D. by Research

4-     جذب اعضای هیأت‌علمی و پژوهشگر و تشکیل گروه‌های مرتبط با اخلاق زیستی، اخلاق پزشکی، اخلاق در مامایی و سلامت باروری، اخلاق پرستاری، حقوق پزشکی، فقه پزشکی، تاریخ پزشکی و جامعه شناسی پزشکی

5-     برگزاری کنگره‌ها، همایش‌ها، سمینارها و کارگاه‌های تخصصی(دارای امتیاز بازآموزی برای گروه هدف) مرتبط به صورت مستقل و مشترک

6-      تالیف مجموعه های آموزشی قوانین و مقررات نظام سلامت

7-     همکاری علمی آموزشی با گروه های آموزشی دانشگاههای کشور

8-     حضور در مراکز درمانی و ارائه مشاوره های اخلاقی، حقوقی و فقهی

9-     راه اندازی کمیته های اخلاق بالینی در کلیه ی بیمارستانهای تابعه دانشگاه

10-تألیف و ترجمه درسنامه ها، کتب مرجع اخلاق و حقوق پزشکی و سایر رشته های مرتبط

11-برگزاری دوره های آموزشی کوتاه و بلند مدت

اهداف پژوهشی و ظرفیت سازی

1-     حمایت و اجرای طرح های پژوهشی در حوزه های اخلاق زیستی، اخلاق پزشکی، اخلاق پرستاری، تاریخ پزشکی، حقوق پزشکی، فقه پزشکی،جامعه شناسی پزشکی،سلامت معنوی و دیگر زمینه های مرتبط

2-     فعال نمودن کمیته های پژوهشی دانشجویی و جذب دانشجویان علاقمند و فعال دربسط فرهنگ، اخلاق و حقوق پزشکی دربخشهای بالینی و آموزش پزشکی و سایر رشته های مرتبط

3-     همکاری علمی و پژوهشی با مراکز آموزشی پژوهشی مرتبط دربخش دولتی و خصوصی در جهت اجرای طرح های پژوهشی و فعالیتهای علمی مشترک

4-     همکاری با گروه های اخلاق پزشکی دانشگاه ها در راستای اجرای برنامه های آموزشی و پژوهشی در عرصه فعالیتهای علمی آن گروه

5-     برگزاری کنگره ها، همایش ها و کارگاه های تخصصی بصورت مستقل و مشترک با توجه به اهداف و اولویتهای مرکز

حمایت طلبی

1-     حمایت طلبی برای انجام تحقیقات مشترک در حوزه های اخلاق زیستی، اخلاق پزشکی، اخلاق پرستاری، تاریخ پزشکی، حقوق پزشکی، فقه پزشکی،جامعه شناسی پزشکی، و سلامت معنوی، در سطح کشور

2-     حمایت طلبی برای ارتقای نمایه های علمی فصلنامه های مرکز در پایگاه­های اطلاعاتی PubMed  Scopus&

3-     حمایت طلبی برای اختصاص ردیف اعتباری مستقل

همکاری بین بخشی

    عضویت و همکاری در انجمن‌های علمی معتبر داخلی و خارجی و انعقاد تفاهم‌نامه همکاری از جمله دانشگاه های علوم پزشکی،یونسکو، فرهنگستان علوم پزشکی، معاونت حقوق بین الملل وزارت دادگستری و ...

تنظیمات قالب