×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

آیین نامه ها ، دستورالعمل ها، قوانین

_آیین نامه اجرایی دوره  تحقیقاتی پسا دکتری- فروردین  96

دستورالعمل برگزاری دوره پسا دکترای پژوهشی
آیین نامه دوره دکتری پژوهشی
آیین نامه  ارتقاء اعضای هیأت علمی دانشگاه ها
آیین نامه تعیین اعتبار نشریات علمی کشور
راهنمای ثبت نام در سایت پژوهان
راهنمای رفرنس نویسی به سبک هاروارد
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
راهنمای عمومی اخلاق در پژوهشهای علوم پزشکی دارای آزمودنی انسانی
آئین نامه کمیته ترویج و ارتباطات ستاد توسعه زیست فناوری
آئین نامه کمیته، تولید و بازاریابی ستاد توسعه زیست فناوری
آئین نامه کمیته حقوق، اخلاق و استاندارد ستاد توسعه زیست فناوری

آیین نامه اجرایی کمیته منابع انسانی ستاد توسعه زیست فناوری  

آیین نامه اجرایی کمیته نظارت و ارزیابی ستاد توسعه زیست فناوری
آئین نامه تاسیس و ارزشیابی واحدهای تحقیقاتی علوم پزشکی غیر دولتی

لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان 

قوانین انتشار نشریات علوم پزشکی
آیین نامه کمیته پژوهش و مطالعات راهبردی
آیین نامه جشنواره پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
آیین نامه نمایه سازی استنادی نشریات معتبر علمی
دانلود فرم پژوهشی مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی
تنظیمات قالب